Scroll Top

Политика на поверителност

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.SHOP.PURIS.BG

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. www.shop.puris.bg, наричан за краткост „сайтът“, се управлява и поддържа от “КАРУОШ” ЕООД, с ЕИК 175344482, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Тодор Каблешков“ № 14, наричано за краткост „Дружеството“.
1.1.1. Моля да се запознаете подробно с настоящите правила за ползване, които уреждат правилата, реда и начина на използване на Сайта.
1.1.2. В случай че използвате Сайта означава, че сте запознати с настоящите правила за ползване и се задължавате да ги спазвате.
1.2. Дружеството има право да променя изцяло или частично настоящите правила за ползване по всяко време и по собствено усмотрение, като публикува актуалния вариант на Сайта.
1.2.1. Всички промени в настоящите правила за ползване ще влязат в сила от датата на публикуване, освен ако друго не е изрично упоменато. Отговорност на всеки посетител, потребител или юридическо лице е да следи сайта, за да е сигурен, че е напълно информиран с актуалната версия на правилата за ползване и тяхното съдържание. Ако някоя от разпоредбите е неприемлива за вас, единствената ви възможност е да преустановите използването на Сайта. При продължаване от Ваша страна да използвате Сайта, то се счита автоматично, че приемате новите правила за ползване и обвързването ви с тях, като се задължавате безусловно да ги спазвате.
1.2.2. За юридическите лица и потребителите, при промяна на правилата за ползване и общите условия за сключване на договори с Дружеството, с които изрично са се съгласили при извършването на регистрацията на своя акаунт, Дружеството ще изпраща на посочения от тях имейл адрес информация за извършената промяна. В случай че новите общи условия или правила за ползване на сайта са неприемливи за вас, единствената ви възможност е да преустановите използването на сайта и да изтриете/деактивирате своя акаунт, както и да изпратите до Дружеството уведомление за това Ваше решение.
1.3. Настоящите правила за ползване се прилагат само и единствено за ползването на Сайта и предоставяните от него услуги и не се отнасят до други свързани с тях сайтове.
1.4. Подразделите на Сайта могат да бъдат разглеждани свободно, но за да получите достъп до определено съдържание и/или функции е необходимо да регистрирате личен профил.
1.5. Всякакви финансови трансфери, свързани със заплащането на продажната цена или възстановяването на суми към ползватели на сайта ще се извършват посредством външни за Дружеството системи, които се управляват и поддържат от трети за Дружеството страни.

II. РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛИЧЕН ПРОФИЛ В САЙТА

2.1 При регистрацията на личен профил (Акаунт) в Сайта се съгласявате да предоставите и поддържате актуална, вярна, точна и пълна информация, включително и лична такава, която се изисква от платформата за регистрация.
2.1.1. В случай на установяване по какъвто и да е начин, че предоставената от Вас информация е невярна, неточна, непълна или неактуална или са налице основания да се счита за такава, то Дружеството има право да ограничи достъпа до Вашия акаунт без предизвестие, както и да ограничи всякакво текущо и бъдещо използване на Сайта до отстраняване на нередовностите от Ваша страна.
2.1.2. В случай че юридическото лице или потребителят не отстрани констатираните от Дружеството нередности в тридневен срок от ограничаването на достъпа до акаунта, то Дружеството има право да изтрие/деактивира акаунта без предизвестие.
2.1.3. В хипотезите на т.2.1.1 и т.2.1.2 няма да бъдат засегнати вече потвърдени от страна на Дружеството поръчки, извършени посредством онлайн системата.
2.2. Всяко юридическо лице или потребител започва да носи персонална отговорност за всички действия извършени от неговия акаунт.
2.2.1. В случай че установите неоторизирано използване на акаунта ви или всякакво друго нарушение на сигурността на Сайта, то се задължавате незабавно да уведомите Дружеството на следния адрес на електронна поща: info@puris.bg
2.3. Строго се забранява да предоставяте каквато и да е информация за своя акаунт на трети лица, включително и на такива, чиито акаунти са прекратени или достъпът им е ограничен, независимо по каква причина.
2.4. Със създаването на акаунт давате изричното си съгласие Дружеството и всички други лица, участващи в разработката и работата на Сайта, правото да наблюдават, съхраняват и използват Вашата информация във връзка с правилното функциониране на Сайта и предоставянето на услуги към Вас.
2.5. При всяка подадена заявка за регистрация, Дружеството има право едностранно да потвърди или да откаже да потвърди регистрацията в Сайта без да изпраща указания към заявителя.
2.5.1. За целта се изпраща писмо с информация за активиране и потвърждаване на регистрацията, чрез изпращане на уведомително писмо на електронната поща, предоставена от Ползвателя. Потвърждаването на регистрацията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се осъществява чрез активирането на линк в писмото, който да уведоми Дружеството, че извършената регистрация е потвърдена. След получаване на потвърждението, процедурата по регистрация на клиентски профил е окончателно завършена.

III. ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1. Независимо от това в какво качество използвате Сайта, нямате право лично или чрез трето лице да извършвате следните действия:
3.1.1. Да качвате или показвате неприлично, вулгарно, нецензурно, порнографско съдържание или такова внушаващо, расова, културна или етническа омраза;
3.1.2. Действия, които влияят неблагоприятно на Сайта и/или Дружеството, уронват престижа на служителите, които се грижат за поддръжката на Сайта и услугите, които предоставя Дружеството, както и тяхното добро име и репутация, в това число и да причинявате неудобство за Дружеството или което и да е трето лице.
3.1.3. Дa изпращате или препращате нежелана електронна поща, верижни писма, анкети, или така наречените „спам“ и „фишинг“ съобщения или насърчаването на други потребители за използването им.
3.1.4. Да използвате Сайта за търговски или други цели, различни от посочените в настоящите правила за ползване и общите условия, включително, но не само за реклама, маркетинг или предлагане на стоки или услуги, независимо от това дали са с цел финансова или друга облага;
3.1.5. Действия, свързани с разпространението или качването на програми или материали, които съдържат зловреден софтуер, като вируси, ботове, червеи, троянски коне, шпионски софтуер или други потенциално опасни програми, или линкове към уебсайтове, които съдържат подобно съдържание;
3.1.6. Действия, свързани със създаване на фалшива самоличност с цел заблуждение на Дружеството или трети лица (включително и създаването на фалшиви акаунти) или фалшифициране на TCP/IP пакети, имейли или публикации в групата с каквато и да било цел;
3.1.7. Действия, свързани с нарушаването на нормалния поток от информация на Сайта с прекомерен брой съобщения (т.е. флуид атака) или по друг начин, който се отразява негативно върху възможността на други потребители, юридически лица и/или дистрибутори да използват Сайта;
3.1.8. Да се свързвате с някого, който изрично е посочил, че не желае да комуникира с вас;
3.1.9. Действия, свързани с оказване на психически тормоз върху, което и да е физическо или юридическо лице, дружеството или дистрибутор;
3.1.10. Действия, с които се нарушават, каквито и да е закони и наредби (включително, но не само, закони относно използването на технически данни или софтуер, действия, които нарушават правата върху интелектуална собственост, правата на публичност или поверителност или всякакви други права на друго физическо или юридическо лице) получаването на неоторизиран достъп до Сайта, имена, пароли, лична информация или други уебсайтове или страници, свързани със Сайта, или използването на същия по какъвто и да е начин, който нарушава или е несъвместим с настоящите условия и целта му;
3.1.11. Действия, свързани с промяната или нарушаването на работата, функциите или поддръжката на Сайта или на достъпа до използването му от всяко друго лице;
3.1.12. Действия, свързани със събирането, получаването, компилирането, възпроизвеждането, изтриването, ревизирането, или излъчването на всякакви материали или информация освен ако не сте получили изричното и предварително съгласие на другото лице или фирма за това.
3.1.13. Действия, свързани със споделянето на линкове към други сайтове, които са неприлични, нецензурни или порнографски или за които е определено, че са неприемливи по какъвто и да е друг начин.
3.1.14. Действия, свързани със споделянето на каквато и да е информация, свързана с физически, юридически лица и дистрибутори или сайтове, които извършват същата, подобна или конкурентна на Дружеството дейност.
3.1.15. Действия, свързани със споделянето на наши маркетингови материали на платформи, в които качваното съдържание е неподходящо, включително, но не само незаконно, клеветническо, нецензурно, показващо сексуални, порнографски или неприлични действия, съдържа насилие, дискриминационно съдържание (независимо дали се основава на раса, пол, религия, националност, етническа принадлежност, сексуални предпочитания, физическо увреждане, пол или други подобни).
3.2. При констатиране на нарушение, на което и да е от посочените в т.3.1. правила, Дружеството има право по собствена преценка и без предупреждение да изтрие всяка една информация, свързана с нарушението, както и да деактивира или да ограничи достъпа на всеки нарушител, независимо от това в какво качество използва Сайта.
3.3. Строго забранено е да се разпространяват, където и да е информацията станала Ви известна, във връзка с дейността на Сайта, операциите, които се извършват в него, структурата, служителите, принципите или всякакви други данни, до които имате достъп и/или Ви е станала известна във връзка с получените услуги. За такава се счита информацията, свързана, не само относно броя на потребителите на Сайта, трансфери, обороти, суми и всякакви други финансови, статистически или други данни. Може да изискаме от вас да подпишете допълнителни споразумения за поверителност, ако по наше собствено усмотрение установим, че информацията, която ще ви бъде предоставена, изисква такива допълнителни споразумения.
3.4. Всички търговски марки, показани на Сайта, са собственост на Дружеството или са обект на права на трети лица. Използването или копирането им без предварителното съгласие на притежателя на правата е строго забранено.
3.5. Текстовете, илюстрациите, филмите и снимките, публикувани на Сайта и в каталозите са обект на правата на съответния автор и на изключителното право на ползване на Дружеството. Всяко използване извън горепосоченото разрешение е забранено и може да представлява нарушение на Закона за авторското право, както и на международни нормативни и ненормативни актове.
3.6. Продуктите, които са изобразени и описани на Сайта или в каталозите, могат да бъдат обект на защита по силата на патентното право или други права на индустриална собственост (полезни модели, промишлени дизайни и ноу хау), притежавани от Дружеството или трети страни. Илюстрацията, описанието или предоставянето на гореспоменатите права за преглед и запознаване не представляват лиценз за използване или копиране на каквито и да е права свързани с интелектуалната собственост.

IV. ДРУГИ
4.1. Дружеството не гарантира, че Сайтът ще отговори на Вашите изисквания или че използването му ще бъде безпроблемно, непрекъсвано, сигурно или без грешки.
4.2. Дружеството, разработчиците и всички трети лица, които по някакъв начин са свързани със създаването и поддържането на Сайта не носят отговорност за настъпили вреди (включително, но не само щети от нереализация на печалби или претърпяване на загуби), които са в следствие на действия, които не могат да им се вменят във вина.
4.3. С използването на Сайта се съгласявате изрично, че всяка информация или съдържание, получено или изтеглено е на ваш собствен риск.
4.4. Дружеството, разработчиците и всички трети лица, които по някакъв начин са свързани със създаването и поддържането на Сайта не носят отговорност за загуби или щети, причинени пряко или непряко на потребители, юридически лица и/или дистрибутори.
4.5. Доколкото сме предоставили възможност на всяко лице, което използва сайта свободно да изтегля брошури, технически документи и други подобни, то се задължавате да ги използвате в рамките на предвидената им за това цел, при условие че не променяте илюстрациите и текстовете или други информационни материали без нашето предварително съгласие.
4.6. Сайтът съдържа връзки или препратки към уебсайтове на трети страни. Дружеството не носи никаква отговорност за съдържанието им, както и за щети, които са резултат от такова съдържание. Посещението на друг уебсайт, използвайки препратка от Сайта е на собствен риск. Дружеството не носи отговорност за защитата на данните, съдържанието, промените или актуализациите на уебсайтове на трети страни.

4.7. Наличността на обявените продукти не може да бъде гарантирана по всяко време. Дружеството си запазва правото да премахва продукти от своите продуктови линии, временно или за постоянно или да ги заменя с други продукти.

4.8. Всички съобщения и уведомления във връзка с дейността на Дружеството и Сайта, както и предоставяните от тях услуги следва да са в писмена форма, която се счита спазена и при размяна на кореспонденция по електронна поща на посочените за това имейл адреси, освен ако не е уговорено друго в индивидуален договор или Общите условия за сключване на такъв.

4.9. Споровете, породени от тълкуването и изпълнението на задълженията, обективирани в настоящите правила за ползване, както и общите условия с потребителите, юридическите лица и дистрибуторите ще се разрешава от компетентния държавен съд гр. София, Република България и ще се прилага изцяло българското законодателство.

Политика за защита на личните данни на “КАРУОШ” ЕООД, с ЕИК 175344482
“КАРУОШ” ЕООД, с ЕИК 175344482, наричано по-долу накратко “АЛД”, във връзка с осъществяваната от него търговска дейност, и произтичащите от това други дейности, обработва лични данни на физически лица.

Значение на политиката за лични данни
Защитата на личните данни на всяко физическо лице е от изключително значение за “КАРУОШ” ЕООД, с ЕИК 175344482, Поради това, в качеството си на администратор на лични данни поддържа необходимите технически и организационни мерки при обработката на лични данни с акцент върху тяхната защита, съобразно разпоредбите на действащото законодателство в Европейския съюз (в това число и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) – наричан за краткост „регламента“), както и съгласно нормативната уредба на Република България.

Лични данни
По смисъла на GDPR “лични данни” са всяка информация, с която пряко или косвено може да бъде идентифицирано едно физическо лице по един или повече признаци (напр. име, ЕГН, адрес, телефон и др.).

Цели и принципи на обработване на Вашите лични данни
Администраторът на лични данни обработва единствено необходимите лични данни за постигане на конкретни легитимни цели като: изпълнение на поети договорни задължение и упражняване на правата по тях; извършване на подбор на персонал; сигурност и охрана на помещенията, в които осъществява търговската си дейност.
Принципите, които прилагаме стриктно при обработка на Вашите лични данни са: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност и поверителност.

Обхват на обработваните лични данни
Администраторът на лични данни събира лични данни за индивидуализирането на лицето във връзка с конкретно правоотношение с него (три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл, банкова сметка и др.). Възможно е с цел сигурност и охрана администраторът на лични данни да събира лични данни, представляващи видеообраз на лицата, които са се намирали в помещенията му. Изброяването тук не е изчерпателно, за повече информация се обърнете към нас.
Администраторът на лични данни не обработва лични данни, които не са нужни за конкретните цели, така например не обработваме специални категории данни като такива, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

Срок на обработка на лични данни
Сроковете на обработка на личните данни са сведени до минимално необходимите такива, в зависимост от конкретните цели за обработка от администратора на лични данни. Така най-дългият срок на обработка е 10 години след прекратяване на правоотношенията, освен ако законът не изисква по-дълъг срок.

Взаимодействие и предаване на данни от и на трети лица
Отношенията с трети лица за в бъдеще (след 25.05.2018г.) се уреждат в съответствие с Регламента и като се вземе предвид ролята на лицата в съответните правоотношения (на администратори или обработващи лични данни). За целта по заварените правоотношения се подписват допълнителни споразумения, а в бъдещите договори се записват клаузи, съдържащи изрични уговорки, свързани с правата и задълженията във връзка със защита на личните данни. Извършват се проверки при третите лица с оглед това дали при тях са налице условията и изпълнени ли са изискванията за защита на личните данни (създадени ли са необходимите технически и организационни мерки).
Възможно е администраторът на лични данни да обработва лични данни при съответно разпореждане на компетентни държавни или съдебни органи, при съдействие за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи.
Лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато дружеството е получило изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на администратора на лични данни.

Какви са Вашите права, свързани със защитата на личните Ви данни
Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от администратор на лични данни има следните права:
1. Право на информация за неговите обработваните лични данни и достъп до събраните за него лични данни;
2. Право на коригиране на обработваните лични данни при непълнота или неточност;
3. Право на ограничаване на обработваните лични данни, в случаите, в които е налице неправомерно или ненужно обработване от администратора на лични данни, и в другите предвидени в GDPR случаи;
4. Право на изтриване, когато личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани; при оттегляне на съгласието и в другите предвидени в GDPR случаи;
5. Право на преносимост на данните: получаване на данните от администратор на лични данни и прехвърляне на друг администратор в подходящ за употреба формат;
6. Право да поиска от администратор на лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил данни на субекта, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни;
7. Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на неговите права, свободи и легитимни интереси.
8. Право на оттегляне на съгласие за обработване, в случаите, в които последното се извършва въз основа на съгласие, дадено от субекта. Упражняването на това право не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди оттеглянето му.
9. Право на възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това.
10. Право на жалба до надзорния орган, когато считате, че обработването на личните Ви данни нарушава законодателството в областта на защита на личните данни.

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2.

При въпроси и искания, свързани с упражняване на правата Ви по защита на личните данни, можете са се свържете с нас на следните форми за контакт:
тел. +359 887 70 47 47
e-mail: info@puris.bg
адрес: гр. София, „Тодор Каблешков“ № 14
отговорно лице: Светослав Миленков

 

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.