Scroll Top

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Настоящите Общи условия са приети и са в сила от 01.07.2022г.

Настоящият документ съдържа общите условия, които уреждат правилата за използването на www.shop.puris.bg, наричан за краткост „Сайтът“, включително относно сключването на договори между индивидуални клиенти и „КАРУОШ“ ЕООД, с ЕИК: 175344482, наричано за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“ и „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, като всеки който използва сайта (зарежда страниците) се счита, че е съгласен с общите условия и правилата за ползване. Тези условия обвързват всички търговци и потребители. Общите условия или условията за ползване могат да бъдат променени едностранно от ДРУЖЕСТВОТО по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.
Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
Ние от „КАРУОШ“ ЕООД полагаме сериозни усилия, за да поддържаме точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ДРУЖЕСТВОТО уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно поръчаните продукти могат да се различават от изображенията. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.
ДРУЖЕСТВОТО ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на Сайта при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

I. ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите общи условия (Общите условия) се прилагат по отношение на договори за покупко-продажба на продукти, сключвани от “КАРУОШ” ЕООД, с ЕИК 175344482, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Тодор Каблешков“ № 14, тел. 02/9559743 (наричано в настоящите Общи условия ДРУЖЕСТВОТО) с всяко лице, извършващо поръчка на продукти (наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”).
1.2. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛ, разпоредбите на договора се прилагат с предимство.
1.3. Всички промени в договора могат да се правят само с двустранно писмено споразумение между страните.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
2.1. „Договор“ по смисъла на настоящите Общи условия означава сключен договор под формата на индивидуален договор или под формата на приета оферта, както и въз основа на успешно завършена онлайн поръчка, посредством платформата на Сайта.
2.1.1. За успешно завършена онлайн поръчка, се счита моментът, в който кумулативно са налице следните предпоставки:
2.1.1.1. служител на ДРУЖЕСТВОТО е получил всички данни и подробности за направената поръчка;
2.1.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е получил потвърждение на поръчката на предоставения за целта имейл адрес;
2.1.1.3. в срок от три работни дни ДРУЖЕСТВОТО не е уведомило ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че няма достатъчна наличност от поръчаните продукти;
2.1.1.3.1. Предпоставката, обективирана в т.2.1.1.3. не се прилага, в случай че в същия срок ДРУЖЕСТВОТО изрази готовност да предаде продуктите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да ги изпрати по спедитор или превозвач.
2.2. ДРУЖЕСТВОТО и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат, че всички споразумения и разплащания между тях, свързани с изпълнението и сключването на договор за покупко-продажба, могат да бъда извършени по електронен път и чрез електронни споразумения, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия. В случай че не е уговорено друго, приема се, че всички електронни заявки, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са направени от лицата, упоменати в данните, представени от него при регистрация на сайта. Заявленията се приемат за валидни, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е въвел съответно името и парола си за достъп до профила си в сайта.

ІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
3.1. получи изпълнение съгласно предмета на договора;
3.2. да прави допълнителни уточнения във връзка с поръчката, но най-късно до успешното й завършване. След този момент, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави допълнителни уточнения единствено, използвайки предоставените от ДРУЖЕСТВОТО начини за комуникация. В този случай ДРУЖЕСТВОТО по собствено желание, но без да е задължено може да вземе предвид допълнителните уточнения.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:
4.1. да се яви на посоченото в Сайта или с допълнителни указания от ДРУЖЕСТВОТО място в определен ден и час, откъдето да получи поръчаните продукти, както и да подпише Приемо-предавателен протокол за това, заедно със съпътстваща го документация. Посоченият в договора представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или всеки друг работник/служител/член на домакинство на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита упълномощен от негово име да получава изпълнението по договора и да подписва приемо-предавателни протоколи и съпътстваща ги документация, като действията/бездействията на тези лица са обвързващи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.2. отрази в Приемо-предавателния протокол всички свои възражения срещу получените продукти;
4.3. заплати цената по договора съобразно уговорените срокове и условия.
4.4. да се яви на посоченото от спедитора или превозвач място, в определен ден и час, за да получи изпратените от ДРУЖЕСТВОТО продукти, както и да подпише Приемо-предавателен протокол за това, заедно със съпътстваща го документация, в случай че това е необходимо.
5. Права и задължения на ДРУЖЕСТВОТО:
5.1. ДРУЖЕСТВОТО има право да:
5.2. получи възнаграждение в размер и при условията съгласно договора;
5.3. възрази да изпълни свое задължение по договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в просрочие/неизпълнение на свое задължение по същия или друг договор.
6. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да:
6.1. осигури възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да получи поръчаните от последния продукти, предмет на договора, като го уведоми за мястото, деня и часа, в които това може да се случи.
6.1.1. в случай че продуктите са изпратени по спедитор или превозвач по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то задължението на ДРУЖЕСТВОТО да предаде владението върху продуктите се счита изпълнено с предаването им на спедитора или превозвача. В този случай рискът преминава изцяло върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.2. предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при писмено поискване от негова страна, инструкции за експлоатация и ползване на български език.

ІV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
7. За предаването продуктите се подписва Приемно-предавателен протокол от страните или техни представители.
7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подпише Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ получаването на продуктите, като в случай, че има забележки за дефекти, задължително ги вписва в протокола. В противен случай продуктите се считат приети без възражения.
7.2. В случай, че след като е бил уведомен от ДРУЖЕСТВОТО за готовност за предаване на продуктите на определена дата (за такова уведомяване се счита и получената информация от Сайта при приключване на поръчката), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е подписал Приемо-предавателния протокол на тази дата, същият се счита подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Рискът от случайното погиване/повреждане на продуктите преминава към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол или от датата на приемане на продуктите от страна на спедитора или превозвача, в зависимост кое от двете събития е настъпило по-рано.
7.2.1. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не желае продуктите да му бъдат изпратени посредством спедитор или превозвач, то той се задължава да се яви на адреса, посочен в сайта на ДРУЖЕСТВОТО, за да получи поръчаните продукти, в срокът, посочен при завършване на поръчката.
7.3. Тази точка се прилага единствено, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и не се яви на посоченото от спедитора или превозвача място, в уговорения ден и час, за да получи поръчаните продукти и те се върнат автоматично на ДРУЖЕСТВОТО или откаже или не подпише Приемо-предавателния протокол по т.7.2, ДРУЖЕСТВОТО има право да развали договора за продажба едностранно, без предизвестие. В тази хипотеза ДРУЖЕСТВОТО има право да задържи от продажната цена натрупаните неустойки, както и стойността на направените разходи по изпращането и връщането на стоката от спедитора или превозвача, а остатъкът от цената да я възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-ПОТРЕБИТЕЛ по посочена от него банкова сметка. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-ПОТРЕБИТЕЛ не е уведомил изрично ДРУЖЕСТВОТО за банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата, последният има право, но не е длъжен да я възстанови по своя преценка по банковата сметка, от която е наредена.
8. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подпише Приемо-предавателния протокол по т.7.2 или не получи продуктите по т.7.2.1, ДРУЖЕСТВОТО има право да задържи продуктите до подписването му, респективно до получаването им. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изнесе продуктите в рамките на 1 (един) месец след настъпване на презумпцията за подписване на протокола по т.7.2., ДРУЖЕСТВОТО има право да задържи заплатената му цена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка и да претендира от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнително такса магазинаж в размер, който ще бъде определен съгласно ценова листа за това от ДРУЖЕСТВОТО, както и по своя преценка да развали едностранно без предизвестие договора за покупко-продажба.
9. При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без наличие на вина у ДРУЖЕСТВОТО, първият заплаща на ДРУЖЕСТВОТО цялата цена по договора, с изключение на случаите на отказ от договора по Раздел VIII от настоящите Общи условия.

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
9. Окончателната цена за изпълнение на договора ще се формира в зависимост от направения избор на продукти и дали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ползва отстъпка, като в нея ще са включени всички дължими данъци, такси и допълнителни разходи.
10. Плащането на цената ще се извършва единствено посредством специализирана онлайн платформа за разплащания или чрез опция за наложен платеж, посредством спедитор или превозвач.
11. При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без наличие на вина у ДРУЖЕСТВОТО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ДРУЖЕСТВОТО цялата цена по договора.

VI. СРОКОВЕ
12. Срокът за изпълнение на договора се посочва в Сайта и се определя от вида, марката, модела и бройките от избраните продукти. Крайният срок за изпълнение на договора и реална възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да получи продуктите се генерира непосредствено преди да се завърши окончателно поръчката. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при наличие на форсмажорни обстоятелства или неосигурено съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получаване на продуктите, за периода на невъзможността за изпълнение от страната.

VII. ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ
13. Гаранционният срок на продуктите е различен за всеки един, като изрично е записан на самата опаковка на продукта, на неговия етикет или в съпътстващата го документация.

VIII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ
14.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ-ПОТРЕБИТЕЛ има право да се откаже от договора и да върне продуктите, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаните продукти. Упражняването правото на отказ се извършва съгласно стандартен формуляр приложение № 6 от ЗЗП, който следва да бъде подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-ПОТРЕБИТЕЛ и предаден в оригинал на ДРУЖЕСТВОТО.
14.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛ-ПОТРЕБИТЕЛ упражни правото си на отказ от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-ПОТРЕБИТЕЛ трябва да изпрати или предаде продуктите на ДРУЖЕСТВОТО, заедно с надлежно попълнен и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-ПОТРЕБИТЕЛ формуляр приложение № 6 от ЗЗП на хартиен носител, на следния адрес: гр. София, ул. „Тодор Каблешков“ № 14, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-ПОТРЕБИТЕЛ е съобщил на ДРУЖЕСТВОТО за решението си да се откаже от договора по чл. 52 от ЗЗП.
14.3. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-ПОТРЕБИТЕЛ упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, ДРУЖЕСТВОТО възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-ПОТРЕБИТЕЛ заплатената от него цена на върнатия продукт, в която цена е включена и доставката, като поема банковите разноски, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-ПОТРЕБИТЕЛ заплаща цената за транспорта и изпращането на върнатия продукт, която е за негова сметка. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-ПОТРЕБИТЕЛ е поръчал повече от един продукт, а упражнява право на отказ по чл. 52 от ЗЗП по отношение само на един продукт и връща само него, по отношение на останалите продукти договорът между него и ДРУЖЕСТВОТО остава в сила.
14.4. ДРУЖЕСТВОТО възстановява получените суми не по-късно от 14 дни след получаване на продуктите обратно и в случай, че същите са със запазено качество и цялост на опаковка/етикет, като използва същото платежно средство, използвано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-ПОТРЕБИТЕЛ при първоначалната трансакция.
15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен да съхранява получените от него продукти и да осигури запазването на тяхното качество, целостта на опаковката и етикета им. При неизпълнение на тези условия ДРУЖЕСТВОТО запазва правото си да откаже приемане на върнатите продукти и съответно да не възстанови платената сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-ПОТРЕБИТЕЛ.

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
16. Ако ДРУЖЕСТВОТО виновно забави изпълнението на договора, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет процента/ от стойността на неизпълнената част от договора за всеки ден забава, но не повече от 10 % /десет процента/ от цената по договора.
17. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави заплащане на свое парично задължение към ДРУЖЕСТВОТО, той дължи на последния неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет процента/ от стойността на забавената сума за всеки ден забава, но не повече от 10 % /десет процента/ от цената по договора.
17а. При нарушение на друго задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ДРУЖЕСТВОТО неустойка в размер на 0,3% от общата стойност на договора за всеки ден неизпълнение, но не повече от 10% от общата стойност на договора.
18. При настъпване на форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) в т.ч. пожар, наводнение, земетресение, други стихийни бедствия, военни действия, блокади, стачки, гражданска война, лоши метеорологични условия или други събития, всякакви пречки от административен или друг характер, които пряко и непосредствено правят изпълнението на задълженията по договора невъзможно и/или затруднено, сроковете за изпълнение на договора спират да текат за времето на действието им.
19. Договорът между страните се прекратява:
19.1. при взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
19.2. при виновно неизпълнение – едностранно от изправната страна с отправяне на 14-дневено писмено предизвестие до неизправната, представляващо допълнителен срок за изпълнение;
19.3. с изпълнение на задълженията на страните по него;
18.4. при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
19.5. в останалите, предвидени в настоящите Общи условия и договора случаи.
20. За неуредените в настоящите Общи условия случаи се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
21. Споровете, породени от тълкуването, изпълнението или неизпълнението на договора и настоящите Общи условия ще се решават от компетентния съд в гр. София.
22. Страните се съгласяват, че изпратената кореспонденция на посочените договора имейл адреси се счита за надлежна писмена кореспонденция помежду им, освен в случаи на разваляне/прекратяване на договора, когото е необходима писмена кореспонденция на хартиен носител. В случай, че някоя от страните промени имейл адреса си, е длъжна незабавно писмено да уведоми другата страна, в противен случай, изпратените на първоначалния адрес електронни съобщения, ще се считат за надлежно получени.

ПОЛИТИКА за защита на личните данни на „КАРУОШ“ ЕООД, с ЕИК: 175344482

„КАРУОШ“ ЕООД, с ЕИК: 175344482, наричано по-долу накратко “АЛД”, във връзка с осъществяваната от него търговска дейност, и произтичащите от това други дейности, обработва лични данни на физически лица.

Значение на политиката за лични данни
Защитата на личните данни на всяко физическо лице е от изключително значение за „КАРУОШ“ ЕООД, с ЕИК: 175344482, Поради това, в качеството си на администратор на лични данни поддържа необходимите технически и организационни мерки при обработката на лични данни с акцент върху тяхната защита, съобразно разпоредбите на действащото законодателство в Европейския съюз (в това число и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) – наричан за краткост „регламента“), както и съгласно нормативната уредба на Република България.

Лични данни
По смисъла на GDPR “лични данни” са всяка информация, с която пряко или косвено може да бъде идентифицирано едно физическо лице по един или повече признаци (напр. име, ЕГН, адрес, телефон и др.).

Цели и принципи на обработване на Вашите лични данни
Администраторът на лични данни обработва единствено необходимите лични данни за постигане на конкретни легитимни цели като: изпълнение на поети договорни задължение и упражняване на правата по тях; извършване на подбор на персонал; сигурност и охрана на помещенията, в които осъществява търговската си дейност.
Принципите, които прилагаме стриктно при обработка на Вашите лични данни са: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност и поверителност.

Обхват на обработваните лични данни
Администраторът на лични данни събира лични данни за индивидуализирането на лицето във връзка с конкретно правоотношение с него (три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл, банкова сметка и др.). Възможно е с цел сигурност и охрана администраторът на лични данни да събира лични данни, представляващи видеообраз на лицата, които са се намирали в помещенията му. Изброяването тук не е изчерпателно, за повече информация се обърнете към нас.
Администраторът на лични данни не обработва лични данни, които не са нужни за конкретните цели, така например не обработваме специални категории данни като такива, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

Срок на обработка на лични данни
Сроковете на обработка на личните данни са сведени до минимално необходимите такива, в зависимост от конкретните цели за обработка от администратора на лични данни. Така най-дългият срок на обработка е 10 години след прекратяване на правоотношенията, освен ако законът не изисква по-дълъг срок.

Взаимодействие и предаване на данни от и на трети лица
Отношенията с трети лица за в бъдеще (след 25.05.2018г.) се уреждат в съответствие с Регламента и като се вземе предвид ролята на лицата в съответните правоотношения (на администратори или обработващи лични данни). За целта по заварените правоотношения се подписват допълнителни споразумения, а в бъдещите договори се записват клаузи, съдържащи изрични уговорки, свързани с правата и задълженията във връзка със защита на личните данни. Извършват се проверки при третите лица с оглед това дали при тях са налице условията и изпълнени ли са изискванията за защита на личните данни (създадени ли са необходимите технически и организационни мерки).
Възможно е администраторът на лични данни да обработва лични данни при съответно разпореждане на компетентни държавни или съдебни органи, при съдействие за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи.
Лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато ДРУЖЕСТВОТО е получило изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на администратора на лични данни.

Какви са Вашите права, свързани със защитата на личните Ви данни
Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от администратор на лични данни има следните права:
1. Право на информация за неговите обработваните лични данни и достъп до събраните за него лични данни;
2. Право на коригиране на обработваните лични данни при непълнота или неточност;
3. Право на ограничаване на обработваните лични данни, в случаите, в които е налице неправомерно или ненужно обработване от администратора на лични данни, и в другите предвидени в GDPR случаи;
4. Право на изтриване, когато личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани; при оттегляне на съгласието и в другите предвидени в GDPR случаи;
5. Право на преносимост на данните: получаване на данните от администратор на лични данни и прехвърляне на друг администратор в подходящ за употреба формат;
6. Право да поиска от администратор на лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил данни на субекта, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни;
7. Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на неговите права, свободи и легитимни интереси.
8. Право на оттегляне на съгласие за обработване, в случаите, в които последното се извършва въз основа на съгласие, дадено от субекта. Упражняването на това право не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди оттеглянето му.
9. Право на възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това.
10. Право на жалба до надзорния орган, когато считате, че обработването на личните Ви данни нарушава законодателството в областта на защита на личните данни.
Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2.

При въпроси и искания, свързани с упражняване на правата Ви по защита на личните данни, можете са се свържете с нас на следните форми за контакт:

тел. +359 887 70 47 47
e-mail: info@puris.bg
адрес: гр. София, „Тодор Каблешков“ № 14
отговорно лице: Светослав Миленков

 

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.